Dòng xanh lấp lánh ngoài song
Mời ai dừng ngựa chiều lòng chủ nhân
Vầng trăng sẽ dõi theo chân
Triều xuân cứ lại tràn dâng đêm về