Lá liễu đôi mày lâu chẳng vẽ
Tàn trang hoà lệ thấm khăn hồng
Trường Môn là phận người quên lãng
Hà tất trân châu, sợ quạnh không