Dưới đây là các bài dịch của Trần Minh Đức Kha. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giáp Thành Mã Phục Ba miếu (Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Minh Đức Kha

Sáu chục người ta sức mỏi mòn
Riêng ông yên giáp nhảy bon bon
Được lời vua chúa cười là thích
Quên nỗi anh em thấy những buồn
Những tưởng cột đồng loè gái Việt
Ngờ đâu xe ngọc luỵ đàn con
Đài mây tên họ sao không để
Tuần tiết phương Nam chết vẫn bòn

Ảnh đại diện

Quỷ Môn quan (Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Minh Đức Kha

Dịch núi giăng giăng cao tựa mây
Cửa chia Nam Bắc chính là đây
Tử sinh có tiếng nơi nguy thế
Qua lại bao người chuyện xót thay
Bụi rậm đầy đường hùm rắn núp
Khói mây khắp chốn quỷ ma đầy
Bên đường gió lạnh phơi xương trắng
Công cán khen gì tướng Hán hay

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]