Chợt nghe “Khúc nhớ quê” trong ngục
Âm chuyển thê lương, điệu chuyển sầu.
Cách trở ngàn trùng khôn xiết cảm,
Khuê nhân lên một tầng lầu.