Đồn hoang lả tả lá vàng
Xăm xăm rời chốn cố quan lên đường
Ào ào gió bến Hán Dương
Vầng hồng trên đỉnh Dĩnh Môn ló rồi
Bên sông còn lại mấy người
Lênh đênh một chiếc thuyền côi chân trời
Bao giờ gặp lại người ơi
Cùng nâng chén rượu cho vơi nét mày