Chân trời lặng lẽ đứng trông
Ngậm ngùi ngắm vẻ xuân nồng đương sang
Hàn mai mãi nỗi hận tràn
Từng năm theo lệ hàng hàng nở hoa