Chỉ tơ ngàn thước xuyên dòng nước
Sóng một làn rung, động vạn làn
Nước lạnh đêm thanh câu chẳng được
Thuyền về khoang trống chở đầy trăng.