Nơi đâu là chốn thương tâm
Lao Lao đình ấy tiễn người đi xa
Gió xuân cũng cảm sầu là
Liễu kia vâng mệnh nén vào sắc xanh