Rùa thần tuy thọ
Cũng phải lìa đời
Rắn bay cưỡi gió
Thành cát bụi thôi
Ngựa già trong chuồng
Chí ngoài ngàn dặm
Anh hùng bóng xế
Tráng chí không vơi
Phần số dài ngắn
Không chỉ do trời
Nuôi dưỡng phần phúc
An hưởng muôn đời