Lệ huyết ròng ròng vạt áo in
Gió xuân thổi đến cửa Mai tiên
Đầu non mai nở ba trăm gốc
Phút nhuộm màu hồng hoa đỗ quyên.