Dưới đây là các bài dịch của Thông Thiền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Vãn quá Bàn Thạch tự lễ Trịnh hoà thượng (Sầm Tham): Bản dịch của Thông Thiền

Tạm nghe cao tăng nói
Tìm đến mái chùa trơ
Bờ lau giấu cối đá
Khe trúc dọi phong lô
Trên đầu thước làm ổ
Trong áo có hạt châu
Bàn thiền chưa mãn ý
Giã biệt cứ bồi hồi


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư (Bùi Địch): Bản dịch của Thông Thiền

Thất vắng sư an thiền
Bên đường trúc xanh um
Biết chẳng nhiễm hữu pháp
Ai dám đáp vô ngôn
Chim bay đâu bởi tối
Ve kêu báo hè đương
Nóng bức tự chịu được
Đâu cần tìm thanh lương


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Đồng Hoàng Phủ Nhiễm phó quan, lưu biệt Linh Nhất thượng nhân (Lý Gia Hựu): Bản dịch của Thông Thiền

Hạnh như Lô Sơn Viễn
Thơ tợ Thượng nhân Hưu
Riêng ngồi dưới Song thọ
Tịnh với trăm hoa cười
Trước vật dù lưu hứng
Quán Không ngộ thân mình
Hay làm khách hâm mộ
Hân thưởng vị ngày xuân

Ảnh đại diện

Tĩnh Lâm tinh xá (Linh Nhất thiền sư): Bản dịch của Thông Thiền

Tĩnh Lâm xa trần thế
Chỗ ngự của vua Lương
Sông hoạ La Phù khánh
Núi vẳng Vu Điền chuông
Đèn thiền truyền không dứt
Phật pháp mãi trường tồn
Mây đùn ráng đẹp hiện
Không thấy lại ngoạ long

Ảnh đại diện

Vô đề (Hoài Hải thiền sư): Bản dịch của Thông Thiền

Hân hạnh là tăng đắp cà sa
Làm được kẻ nhàn giữa bao la
Có duyên thì ở, vô duyên... bước!
Mặc cho gió mát tiễn mây bay


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Đông Lâm tự thù Vi Đan thứ sử (Linh Triệt thiền sư): Bản dịch của Thông Thiền

Cao tuổi lòng nhàn không việc khác,
Bồ đoàn áo vải tạm dung thân.
Gặp nhau nói mãi: về hưu tốt!
Núi rừng sao chẳng thấy quan nhân?


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Bích Lưu tự (Ngưu Tiên Khách): Bản dịch của Thông Thiền

Mỗi bước qua rèm vào cảnh vắng,
Tùng cao bách lão mấy ai thăm?
Mặc hoa tàn nở, tăng vô sự,
Tự có dòng trong gió mát lành


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Bồi Diêu sứ quân đề Huệ thượng nhân phòng, tự Đắc Thanh (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Thông Thiền

Mai ngậm tuyết mới ấm
Liễu lồng khói còn xanh
Đến xem kệ đồng tử
Được nghe pháp vương kinh
Hiểu lý, biết vô ngã
Quán không, chán thân mình
Tâm mê cần giác ngộ
Bởi vọng tưởng còn sinh


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Đăng Tổng Trì tự phù đồ (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Thông Thiền

Lên tháp cao nhìn xuống
Thấy kinh đô phồn hoa
Trúc dọc bờ sông Vị
Thượng uyển đến nơi xa
Quanh thành dinh thự đẹp
Bờ ruộng lều nông gia
Nhiều kiếp từ sơ địa
Đắp cát thành tháp toà
Kiến tính, công đức hiện
Tinh tấn, Phật không xa
Chư thiên gần, ta biết
Không trung rải hương hoa


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Ảnh đại diện

Tạp thi (Bàng Uẩn): Bản dịch của Thông Thiền

Hằng ngày không việc khác
Mình ta tự hài hoà
Mỗi niệm khồng lấy bỏ
Nơi nơi nào trái bày
Đỏ tía ai phân biệt
Đồi núi thanh tịnh thay
Thần thông cùng diệu dụng
Gánh nước bửa củi tài


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]