Lần lần tóc bạc da mồi
Thấm thoát bước đi lụm cụm
Dẫu rằng: vàng ngọc đầy nhà
Đâu khỏi: già suy bệnh khổ
Mặc ông sung sướng đủ điều
Cái chết nó rồi cũng đến
Duy có đường tắt tu hành
Chỉ niệm "A Di Đà Phật"


Nguồn: Đường về Cực Lạc, Thích Trí Tịnh, NXB Tôn giáo, 2013