Dưới đây là các bài dịch của Thích Tắc Phi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kệ (Tông Hiểu thiền sư): Bản dịch của Thích Tắc Phi

Chẳng động xưa nay tánh đó mà,
Lục căn tứ đại sắp lìa xa.
Quét sạch mây mù sương khói lạnh,
Trăng thu chói rọi khắp Ta Bà.


Nguồn: Cao tăng tông Thiên Thai, (biên soạn), Thích Tắc Phi, NXB Phương đông, 2010
Ảnh đại diện

Kệ (Tông Lợi thiền sư): Bản dịch của Thích Tắc Phi

Tuổi chín mươi rồi tóc trắng phao
Trên đời trăm tuổi mấy ai nào
Nhất Tướng Đạo Nhân về chốn cũ
Đài vàng quét sạch thoát trần lao


Nguồn: Cao tăng tông Thiên Thai, Thích Tắc Phi biên soạn, NXB Phương Đông, 2010
Ảnh đại diện

Lâm tịch kệ (Nhược Ngu thiền sư): Bản dịch của Thích Tắc Phi

Hoa mầu lưới báu dệt hư không
Thất bảo ao sen sáng đẹp hồng
Rảo bước tây quy đường lối ổn
Niềm nghi tiêu tán sạch cõi lòng


Nguồn: Cao tăng tông Thiên Thai Trung Hoa, Thích Tắc Phi biên soạn, NXB Phương Đông, 2010

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]