Hoạ nước núi sông này,
Xuân sang cây cối lo.
Xúc động hoa rơi lệ,
Ly biệt chim khóc tang.
Chinh chiến ba tháng liền,
Gia thư quí vạn vàng.
Bạc đầu tóc thấy mỏng,
Lòng dạ nào cài trâm.