Dưới đây là các bài dịch của Thái Kim Đỉnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hồi tưởng độ Nhị hà nhật, nhân tác (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Thái Kim Đỉnh

Xa dần thuyền sứ khuất Giang đình
Mười dặm buồm căng thuận thuỷ trình
Xóm cũ quê mùa thường tưởng nhớ
Mệnh vua hôm sớm vẫn đinh ninh
Núi vươn dáng ngựa so hàng nhạn
Gió đẩy ngàn mây hút điệp thành
Xuân ắp đôi bờ, cười với hát
Chim, hoa lưu luyến tiễn đưa mình.

Ảnh đại diện

Độ Nhị hà khiển đề (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Thái Kim Đỉnh

Xuân ấm xua đi lạnh cuối mùa
Tiệc tan, thuyền đợi sẵn sang sông
Nghìn trùng nước biếc hương thơm ngát
Mười dặm sông xanh lụa trải cùng
Chèo chống lần đầu, gian hiểm thử
Hiếu trung đến cuối, lợi danh không
Buồm hoa thuyền sứ ngày về bến
Vui gặp sông xưa mới thoả lòng.

Ảnh đại diện

Thất nguyệt thất thập nhật ngộ mẫu thân kỵ nhật cảm tác (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Thái Kim Đỉnh

Thương mình mất mẹ thuở lên ba
Đền hiếu, mai này lại ở xa
Đất khách đau lòng không rượu tế
Cửa lều ứa lệ nén hương nhoà
Mây vờn đầu ngựa nhà đâu tá?
Mắt khóc buồn thương, áo đẫm tà
Hát "Lục Nga" xong hồn nhập mộng...
Lấy trung làm hiếu, phải chăng là...?


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]