Tự thủa chàng cách xa,
Núi non đều mong ngóng,
Tương tư gửi đêm vắng,
Mộng chàng về bên ta.