Giã từ dòng Hãn đến kinh đô
Về lại phương Nam tất bật đầu
Chức Nữ qua sông ngày trễ hẹn
Thường Nga mờ ảnh lại trung thu
Tiếng nhạn bay Liên Thành xa thẳm
Đường núi ve kêu khóm cúc sầu
Nghìn dặm tìm nhau tràn đầy mộng
Lòng si cuồng bước núi hiểm sâu