Gột sạch về thôi chuyện thị phi
Gậy tiên đứng ngắm ruộng xanh rì
Xem hoa lội suối đôi lần dạo
Hái thuốc băng rừng cũng lắm khi
Dưới xóm kẻ dò toàn vớ vẩn
Trên non chim hót nhận vơ kỳ
Cứ đi cho thỏa tâm tình ấy
Ngẫm vụng bình sinh có tủi chi


Thử thực hiện theo dạng thơ Đường luật