Dưới đây là các bài dịch của Shiroi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tầm ẩn giả bất ngộ (Giả Đảo): Bản dịch của Shiroi

Dưới cội tùng nghe trẻ
Rằng thầy hái thuốc xa
Chỉ trong vòng núi ấy
Mây thẫm khó tìm ra

Ảnh đại diện

Hà Mãn Tử (Trương Hỗ): Bản dịch của Shiroi

Quê hương cũ cách ba nghìn dặm
Hai mươi năm cung cấm đã là
Trổi "Hà Mãn Tử" lời ca
Trước vua lệ chảy xót xa đôi dòng

Ảnh đại diện

Mạn thành nhất thủ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Shiroi

Kề tựa trên sông bóng nguyệt ngời
Canh ba sắp điểm ánh đèn khơi
Nghiêng đầu cò trắng lim dim ngủ
Cá nhảy sau thuyền động nước chơi

Ảnh đại diện

Tòng quân hành kỳ 4 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Shiroi

Biển thẫm mây mờ che núi tuyết
Cô thành vọng ải Ngọc Môn xa
Bụi vàng Bắc phạt dầy kim giáp
Chưa phá Lâu lan, biệt xứ nhà!

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Shiroi

Sương dầy quạ réo ánh trăng rơi
Sầu ngủ bờ phong rọi lửa chài
Đêm tĩnh Cô Tô ngoài lũy vắng
Chuông Hàn San Tự vọng thuyền ai

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]