Trời hỡi!
Nguyện yêu chàng, yêu mãi không rời
Duyên tình bền chặt, sẽ chẳng vơi.
Chừng khi sông dời, bao núi đổ,
Đông nghe sấm dậy, hè tuyết rơi.
Đất trời hoà một bao nơi.
Mới cam từ giã, chia ly với chàng.