Thần quy tuy thọ
Cũng phải lìa đời
Rắn bay cưỡi gió
Thành cát bụi thôi
Ngựa già trong tàu
Chí ngoài ngàn dặm
Anh hùng bóng xế
Tráng chí khôn vơi
Phần số ngắn dài
Không chỉ do trời
Nuôi dưỡng phần phúc
An hưởng muôn đời