Từng ra biển cả, nước hề chi
Vu Sơn đã đến, mây đáng gì.
Đoá hoa này đây lười để ý
Nửa vì tu đạo nửa tình si.