Đời người bốn mươi đâu có già
Ta đây buồn bã tóc bạc ra
Cớ xao bờ sông đôi cò trắng
Buồn đâu mà cũng bạc phơ đầu.