Buổi sớm tâu vua việc nước nhà
Tối đày Trào Huyện tám nghìn xa
Muốn vì triều chính can điều tệ
Sá nghĩ thân khô tiếc tuổi già
Tần Lĩnh mây che nhà chẳng thấy
Lam Quan tuyết phủ ngựa khôn qua
Biết vì thiện ý, mày tìm đến
Bên mé sông Hàn nhặt xác ta