Cổ nhân cưỡi Hạc đã đi rồi..
Lầu Hạc đứng trơ lại đó thôi
Hoàng Hạc năm nào xa mãi mãi.
Còn đây mây trắng nhẹ trôi trôi..
Hán Dương sông vắng soi cây cối.
Bãi cỏ Vũ Anh vẫn nở trồi...
Quê cũ phương nào xa vợi vợi..
Sóng mờ sương khói... gợi sầu ơi..