Dưới đây là các bài dịch của Phạm Quỳnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lâm Ấp xá đệ thư chí khổ vũ Hoàng Hà phiếm dật chỉ phòng chi hoạn bộ lĩnh sở ưu nhân ký thử thi dụng khoan kỳ ý (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phạm Quỳnh

Trời đất tích gió mưa
Trăm hang tuôn sóng vỗ
Nghe nói miền Hồng Hà
Liền cao như biển khơi
Quan chức lo ngay ngáy
Dân gian kêu thiết tha
Xá đệ ở nơi đó
Phòng xuyên chức bạ tào
Bữa trước gởi thư lại
Đê đắp khó lòng giữ
Khó mượn sức nguyên đà
Khó nhờ lông ô tước
Yến Nam đồng ruộng ngập
Tế Thượng cỏ bồng trôi
Chai ốc đầy bờ quách
Lươn chạch lên gò núi
Từ Quan chìn dưới nước
Kiệt Thạch trông cỏn con
Nhà tranh trơ cây độc
Khoảng rộng đắm muôn thuyền
Ta yếu như cây trôi
Lội nước ngỡ bàn đào
Ngồi câu chốn chân trời
Còn bắt được đại ngao


Nguồn: Hoa đường tuỳ bút, Phạm Quỳnh, NXB Hội nhà văn, 2011
Ảnh đại diện

Du Long Môn Phụng Tiên tự (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phạm Quỳnh

Đã chơi chốn chiêu đề
Lại ngủ chốn chiêu đề
Khe tối vo ve gió
Cây rừng thấp thoáng trăng
Núi cao áp tận trời
Mây phủ quần áo lạnh
Muốn tỉnh nghe chuông sớm
Khiến người giác ngộ sâu


Nguồn: Hoa Đường tuỳ bút, Phạm Quỳnh, NXB Hội nhà văn, 2011

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]