Dưới đây là các bài dịch của Phước Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Vô đề (Hải Ấn Tín thiền sư): Bản dịch của Phước Đức

Ẩn nơi thanh vắng thú yên hà,
Chim chóc từ nay thôi hiến hoa.
Chỗ nghèo đã hết, nhân nghĩa hết,
Thói đời xu phụ kẻ sang giàu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đại công bất tể (Trùng Hiển thiền sư): Bản dịch của Phước Đức

Trên đỉnh Ngưu Đầu phủ kín mây
Ngồi nơi vắng vẻ gởi thân này
Xuân đã qua rồi, chim chẳng họp
Chẳng biết ai là kẻ đến đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cổ mai thi (Trí Ngu thiền sư): Bản dịch của Phước Đức

Nghìn năm rêu bám, chẳng nghênh xuân,
Ai hay hương thoảng tợ ngọc hồn?
Trời lạnh khắp rừng trăng chẳng chiếu,
Đốt đèn, thổi ốc, báo hoàng hôn.

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]