Thiếu phụ nào biết buồn đâu
Ngày xuân trang điểm lên lầu gương soi
Chợt nhìn liễu rủ xanh ôi
Hận mình chẳng giữ chồng thôi quan trường.