U hoài, người ngọc cuốn rèm mây
Ngồi dáng nghiêng chau ủ nét mày
Chỉ thấy khuôn hoa sầu đẫm lệ
Hận ai, ai thấu nỗi lòng đây