Dưới đây là các bài dịch của Nhữ Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quý Tỵ thu phụng thăng Sơn Nam xứ Tả mạc đăng trình ngẫu đắc (Phan Huy Ích): Bản dịch của Nhữ Thành

Thanh Trì đàn hạc ra đi
Bước vào bể hoạn ngại gì chức con!
Văn chương đầu lớp đã quen
Chức quan bát phẩm dẫu quèn cũng vâng
Dao trâu hãy thử việc xoàng
Chim bằng vỗ cánh còn đang hẹn ngày
Chi Hoà là hiệu mình đây
Đã theo họ Liễu quan này cũng vui

Ảnh đại diện

Cai Hạ ca (Hạng Tịch): Bản dịch của Nhữ Thành

Sức nhổ núi, khí trùm đời,
Ngựa Truy chùn lại bởi thời không may.
Ngựa chùn, biết tính sao đây?
Ngu Cơ ơi, tính sao đây hỡi nàng?


Bản dịch của Nhữ Thành trong Hạng Vũ bản kỷ (sách Sử ký của Tư Mã Thiên), có thay đổi vài chữ.

Nguồn: 100 bài thơ tình Trung Hoa.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]