Dưới đây là các bài dịch của Nguyen Viet Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vọng Lư sơn bộc bố (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyen Viet Phong

Nắng rọi Lư sơn khói tía bay
Thác như sông dựng đổ ngang trời
Nước tuôn bạc trắng ba ngàn thước
Tưởng chín tầng mây dải Ngân rơi!

Ảnh đại diện

Thương thiên như viên cái (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Nguyen Viet Phong

Trời xanh như tán lọng tròn
Sơn hà muôn dặm thu trong cuộc cờ
Cổ kim vinh nhục cơ đồ
Trường giang cuồn cuộn sóng xô anh hùng
Ẩn thời an phận giữ mình
Hiện thời sấm động chín tầng mây xanh
Nam Dương mấy nóc nhà tranh
Thềm xuân say giấc đâu hay bụi trần.

Ảnh đại diện

Gia Định tam thập cảnh - Tiên Phố giang thôn (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Nguyen Viet Phong

Sóng biếc bãi Tiên xô cồn cát
Sương tan núi hiện nhấp nhô làng
Rẽ nước xua kình trai bủa lưới
Chọc trời bắt ngạc gái vung cần
Ngoài song buồm lướt xuyên liễu phố
Sau bến độ giang khách gọi đò
Ông chài đắc lợi trai cò đẫy
Trên sóng say mèm thổi sáo vang.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]