Vốn ta công tử thế gia
Thật tâm mến đức, thiết tha yêu tài!
Ưu tư nợ nước bao ngày
Hùng anh vung kiếm quét loài cỏ hoang.
Bao phen rong ruổi Tây phương
Đan vu mạc Bắc phong sương dãi dầu.
Trông xa muôn dặm non cao
Nhớ ngày xưa ấy mà nao nao lòng.
Mấy ai bảo nạn hanh thông ?
Cũng thành các bụi hư không thôi mà!