Rừng Phong lác đác sương sa,
Núi Vu hiu hắt chiều tà âm u.
Lòng sông sóng rợn mịt mù,
Phía xa cửa ải mây thu che đầy,
Lệ tuôn khóm trúc hao gầy,
Con thuyền, vườn cũ thân này ngóng trông.
Rộn ràng may sắm áo đông,
Tiếng chày Thành Bạch gió lồng đưa xa.