Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Thế Nữu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phỏng Khúc Phụ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Mười chín tháng năm thăm Khúc Phụ,
Thông già, miếu cổ thảy lu mờ.
Uy quyền họ Khổng giờ đâu nhỉ?
Bia cũ còn soi chút nắng tà.


Nguồn: Nguyễn Thế Nữu, Thưởng thức và chú dịch Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (ngoài Ngục trung nhật ký), NXB Khoa học xã hội, 2005
Ảnh đại diện

Mã Yên sơn trận (Vũ Cố): Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Yên Ngựa, mây che đỉnh núi cao
Đồng lầy, cỏ rậm, đáng khen sao
Giặc Minh mà đến không đường thoát
Đầu Liễu Thăng kia rụng dưới đao

Ảnh đại diện

Thướng sơn (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Ngày hăm tư, tháng sáu,
Lên đến ngọn núi này.
Thấy gần mặt trời đỏ,
Bờ trước, một nhành mai!


Nguồn: Nguyễn Thế Nữu, Thưởng thức và chú dịch Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (ngoài Ngục trung nhật ký), NXB Khoa học xã hội, 2005
Ảnh đại diện

Ly Bắc Kinh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Trăng sáng treo cao trời Ký Bắc,
Lòng theo trăng sáng cùng lâng lâng.
Ai chia trăng sáng làm hai nửa,
Nửa theo bạn cũ, nửa khách đường.


Nguồn: Nguyễn Thế Nữu, Thưởng thức và chú dịch Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (ngoài Ngục trung nhật ký), NXB Khoa học xã hội, 2005
Ảnh đại diện

Du tử ngâm (Mạnh Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Áo mặc trên mình con,
Chỉ khâu từ tay mẹ.
Khâu nhặt cho con đi,
Sợ khi con về trễ.
Báo đặng nắng ba xuân,
Ai rằng lòng tấc cỏ.


Nguồn: Nguyễn Thế Nữu, Thơ Đường bình chú, NXB Hội Nhà Văn, 2000
Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Hạc vàng, người xưa đã cưỡi đi
Lầu Hạc vàng trơ lại đất này
Một đi, hạc vàng không trở lại
Ngàn năm, mây trắng vẫn bay bay
Cây in sông tạnh Hán Dương đó
Cỏ mịn đã thơm Anh Vũ đây
Ngày hết, quê nhà đâu ấy nhỉ
Trên sông khói sóng não người thay.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]