Lầu thuyền đến cửa Ô Luông,
Nhìn xem thiên hiểm non sông khác thường.
Núi cao xanh, giăng sườn đồ sộ,
Biển chập chồng sóng vỗ dậy trời.
Tiên triều công nghiệp còn đời,
Dư đồ Nam Quốc vẽ vời đã lâu.
Lượng hải hà tàng thâu ô cấu
Cả tứ bề bức tấu về đây.


Nguồn: Nguyễn Văn Sâm, Văn học Nam Hà, Diễn đàn Nam Kỳ Lục Tỉnh, 2007