Li ca một khúc bóng chiều tà
Bạn cũ chia tay nẻo dặm xa
Rời trạm hướng đông xuân gió dịu
Tống hành vó ngựa cảnh phồn hoa