Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quý Liêm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Hai mươi năm lại tới đây,
Non sông dường ấy ta rầy tính sao?
Nay vui những cuộc tiêu dao,
Ngồi đây như đã quen bao nhiêu người.
Kiếp giang đẹp miếu anh tài,
Phượng sơn ẩn sỹ nhà ai khói lồng.
Thành Phao thôi chớ đừng trông,
Anh hùng dấu cũ chìm trong sóng cồn.

Ảnh đại diện

Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng) (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Tâm lực xuân này nghĩ đáng căm,
Vòng đai đã sút hẳn khôn cầm.
Vào đời thân ví ngựa ngàn dặm,
Đọc sách mắt như đèn muôn năm.
Tựa gối vợ đần tung tóc chải,
Lôi tay con nhỏ ngã đầu nằm.
Cười xòa nào biết nhàn chưa được,
Một ấm chè suông cảnh lão tăng.

Ảnh đại diện

Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Chủ sẳn rượu xin đừng ngần ngại!
Hãy rót đi, rót mãi, uống đi anh!
Chẳng thấy ru:
Hồng hộc bay cao tít tận mây xanh,
Hạc đen ngủ một mình trên đỉnh núi.
Lũ hoàng điểu kiếm ăn sớm tối,
Từ xưa nay ai chống đối chi ai?
Cố nhân mải miết việc đời,
Nhàn nhân về khểnh ở nơi giang thành.
Chén khuyên tình đã tỏ tình.

Ảnh đại diện

Đăng Hoành Sơn (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Muôn dặm đường đi núi lẫn đồi,
Bên non cỏ nội tiễn đưa người.
Ai tài kéo nước nghìn năm lại ?
Trăm trận còn tên một lũy thôi.
Ải bắc mây tan mưa dứt hạt,
Thôn nam nắng hửng sớm quang trời.
Xuống đèo mới biết lên đèo khổ,
Trần lụy, sao đành để cuốn lôi ?

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]