Hơi mát thoảng song ngoài,
Tựa hiên hứng chửa nguôi.
Bờ tre vừa gió động,
Khóm chuối đã mưa rơi.
Tiếng trùng phá yên đất,
Lửa đóm soi tối trời.
Gió nam chưa bén nửa,
Hiu hắt sắc chiều phơi.