Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Minh Tiến. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 005 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, quay lại xét tự tâm
Một bước lui về, đường trước thông
Công phu miên mật đừng gián đoạn
Thiền ý Tổ sư ắt rõ thông


Nguồn: Quy nguyên trực chỉ, Đại sư Tông Bổn, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 004 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, học Đạo chỉ cầu tâm
Ngoài tâm đừng nhọc sức truy tầm
Cất bước thẳng lên toà Chánh giác
Vàng ròng, lá úa chớ so nhầm


Nguồn: Quy nguyên trực chỉ, Đại sư Tông Bổn, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 002 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, gắng học rõ thiền tông
Ngày ngày suốt thấu lẽ khổ, không
Mặt thật xưa nay nếu không biết
Nhìn hoa cười mỉm, đạo chẳng đồng


Nguồn: Quy nguyên trực chỉ, Đại sư Tông Bổn, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Ảnh đại diện

Hà hoa (Trịnh Cốc): Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Phật chuộng hoa này ta cũng thích
Hương thơm trong trẻo, bướm chẳng theo
Chẳng giống lẽ thường bao hoa khác
Không cài trên tóc hạng nữ nhi


Nguồn: Quy Nguyên trực chỉ, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2008

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]