Thu muộn sương đày thân giá lạnh,
Luống chùm rạng khắp mé rào thưa.
Mép bồng đom đóm chia chiều lặn,
Kẽ trúc xạ hương góp gió lùa.
Vãn tiết trăm tươi hờn cũng thể,
Trùng dương một kiếp phụ nào chưa.
Đương bên thoáng xảy Đào Bành Trạch,
Hướng lại nhởn nhơ thích thú đùa.