Dời nhà xa nước trót sai kỳ
Nam Bắc hai phen cây cỏ ghi
Đổi họ dám đâu rằng dối trá
Náu mình tạm để lánh hiềm nghi
Vợ hiền chớ trách chồng đen bạc
Con hiếu đừng chê bố lỗi nghì
Trút sạch nhớ thương dòng biển cả
Trước sau lưu lạc một tâm tư