Thế sự ngổn ngang tuổi luống rồi
Đất trời thu lại hát say thôi
Anh hùng nuốt đắng khi tàn vận
Đồ điếu nên công lúc gặp thời
Giúp chúa rắp tâm nâng trái đất
Rửa binh khôn lối kéo sông trời
Quốc thù chưa báo đầu mau bạc
Bao độ gươm mài bóng nguyệt soi