Khó gặp nhau, xa chẳng dễ dàng
Gió đông hiu hắt thổi hoa tàn
Tằm xuân đến chết tơ trao tận
Ánh sáp vừa tàn lệ ráo khan
Sáng ngắm gương buồn vừng tóc trắng
Đêm ngâm thơ lạnh ánh trăng vàng
Bồng lai đến đó không xa lắm
Hăm hở chim xanh dọ kỹ càng.


Nguồn: Nguyễn Hữu Huyên, Những bài thơ Đường nổi tiếng, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2006.