Thuở giang san ngập tràn khói lửa
Dân bần cùng đứng giữa lợi chi?
Phong hầu bàn bạc làm gì?
Lập công một tướng, tử thi vạn người