Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Duy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Hưu hướng Như Lai (Quảng Nghiêm thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Còn ham thì hãy làm thinh
Trải vô sinh luận vô sinh kiếp người
Làm trai chí cả tung trời
Đừng lao theo vết chân thời Như Lai.

Ảnh đại diện

Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn (Trí Huyền thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Thầm nghe tiếng ngọc cất lên
Rõ ràng trong ngọc lẽ thiền hiện ra
Toàn là cảnh Phật quanh ta
Nhọc công tìm kiếm lại xa vô cùng.

Ảnh đại diện

Đáp Pháp Dung sắc không, phàm thánh chi vấn (Khánh Hỷ thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Hoài công hỏi sắc với không
Chi bằng hỏi tổ hỏi tông đạo nhà
Tìm tâm đâu ở ngoài ta
Quế trồng dưới ruộng thật là phí công
Càn khôn treo ngọn sợi lông
Chứa trong hạt cải mênh mông đất trời
Lớn lao một nắm tay thôi
Đông, tây, phàm, thánh xa xôi sá gì.

Ảnh đại diện

Thị tịch kệ - Sinh lão bệnh tử (Diệu Nhân ni sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Sinh, già, bệnh, chết... thế thôi
Xưa nay vẫn vậy lẽ đời tự nhiên
Cầu cho siêu thoát về tiên
Càng cầu càng trói buộc thêm phận người
Vì lầm cầu Phật... thế thôi
Cầu Thiền bởi trót mê lời u mê
Cầu Thiền cầu Phật mà chi
Ngồi im chả nói năng gì là hơn.

Ảnh đại diện

Tâm không (Viên Chiếu thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Thân tường vách sẽ điêu tàn
Đời tuôn vội vã buồn mang theo lòng
Tâm không thì sắc cũng không
Sắc không ẩn hiện mặc dòng thời gian.

Ảnh đại diện

Thị tịch (Ngộ Ấn thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Rỗng không diệu tính khó vời
Khi lòng rỗng mới hiểu đời rỗng không
Ngọc thiêu trên núi càng trong
Hoa sen giữa lửa sắc hồng vẫn tươi.

Ảnh đại diện

Tâm pháp (Cứu Chỉ thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Thân và tâm vốn lặng không
Mà sao biến hoá thần thông lạ kỳ
Sinh vô vi lẫn hữu vi
Vô vàn thế giới lấy gì đếm đong
Tuy đầy khắp cõi hư không
Xem ra chẳng thấy hình dong thế nào
Muôn đời so sánh được sao
Nơi nơi chốn chốn sáng bao nhiêu trời.

Ảnh đại diện

Thị đệ tử (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Thân như chớp có lại không
Cỏ cây xuân thắm rồi đông úa tàn
Sợ gì suy thịnh thế gian
Thịnh suy như cỏ bên đàng treo sương.

Ảnh đại diện

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Bời bời vận nước quấn mây
Trời Nam mở lượng đó đây thái bình
Thiền tâm thấm tận triều đình
Thi nhân gian dứt đao binh đời đời.

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]