Trăng còn soi trên núi
Gió rừng thổi không ngừng
Ân cần như hữu tình
Não ruột người ly biệt