Lên núi hái cỏ thơm,
Xuống núi gặp chồng cũ.
Kính chào (hỏi chồng rằng:
"Vợ mới lại thế nào?"
"Người mới tuy khéo lời,
Dung hạnh kém người xưa.
Nhan sắc như nhau cả,
Tay nghề chẳng khéo bằng.
Người mới vào cửa chính,
Người cũ ra cửa sau.
Người mới dệt lụa vàng,
Người cũ dệt lụa trắng.
Lụa vàng ngày bốn trượng,
Lụa trắng được hơn năm.
So sánh lụa trắng vàng,
Người mới chẳng bằng xưa."