Cánh lan sương đọng lệ tuôn,
Lấy chi mà kết sợi buồn đồng tâm.
Khói hoa lìa bỏ sao cam,
Cỏ xanh làm thảm, thông làm ô che.
Gió làm áo, nước điểm khoe,
Hẹn hò đêm tối, ngồi xe ngọc ngà.
Ma trơi lờ lững xa xa,
Tây Lăng chốn cũ, nhạt nhòa gió mưa...