Đầu giường thấp thoáng bóng trăng
Thi nhân mơ tỉnh trong làn khói sương
Ngẩng lên trăng sáng như gương
Cúi đầu tưởng nhớ cố hương ngậm ngùi.