Ánh thu nến bạc lạnh bình phong
Quạt lụa xua xua đóm lòng vòng
Nền trời màu đêm như nước mát
Ngưu, Chức đùa vui lặng lẽ trông.